فیلم لحظه خداحافظی خسرو حیدری از دنیای فوتبال
۰۰:۲۹
منبع: دنیای اقتصاد