گل اشلی بارنز به چلسی (چلسی 2-2 برنلی)
۰۰:۱۸
منبع: طرفداری