گل زیبای جف هندریک به چلسی (چلسی 0-1 برنلی)
۰۰:۱۱
منبع: طرفداری