گل زیبای انگولو کانته به برنلی (چلسی 1-1 برنلی)
۰۰:۱۱
منبع: طرفداری