ببینید: ادامه طوفان در امریکا و تخریب خانه‌ها
۲۳:۲۳
منبع: نامه